การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35: สาขาสัตว์ สัตวแพทยศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2540 ( พ.ศ. 2540 )


ประสิทธิภาพการถ่ายพยาธิของมะเกลือต่อพยาธิภายในของไก่พื้นเมือง

เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล | กัลยา เจือจันทร์ | สมยศ ข้อสกุล | สุริยะ กาวงษ์กลาง | สุรวิทย์ ชอบจิต |

หน้า 424-429


การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เม็คตินชนิดครีม และชนิดฉีด โดยผ่านทางปาก ต่อพยาธิลำไส้ม้า

ธีระศักดิ์ ตรัยมงคลกูล | ชำนาญ ตรีณรงค์ | นิรชรา โรจนแพทย์ | ปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์ |

หน้า 430-438


เปรียบเทียบการใช้ pre-enrichment ในการหาเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อวัวและผลิตภัณฑ์

อรุณ ปางตระกูลนนท์ | นพรัตน์ หมานริม | ศรีรัตน์ พรเรืองวงศ์ | Sumalee Boonmar | ชุมพจต์ อมาตยกุล |

หน้า 439-447


การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อบาบีเซีย โบวิสและบาบีเซีย ไบเจมินา ในตัวอย่างเลือดแห้งโดยวิธี Indirect Fluorescent Antibody Test

นพพร ศราธพันธุ์ | ดรุณี ทันตสุวรรณ | วิจิตร สุขเพสน์ |

หน้า 461-468


อัตราการตั้งท้องจากการย้ายฝากตัวอ่อนในโคโดยวิธีผ่าตัดและไม่ผ่าตัด

ยันต์ สุขวงศ์ | วิบูลย์ เยี่ยงวิศวกูร | มาลี อภิเมธีธำรง | จุรีย์รัตน์ สำเร็จประสงค์ |

หน้า 469-474


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University