รายงานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 24 ภาคโปสเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 27-29 มกราคม 2529 สาขาประมง สาขาสิ่งแวดล้อม สาขาสังคมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาพืช-สัตว์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ( พ.ศ. 2529 )


ผลของความถี่ในการให้อาหารปลากะพงขาวที่เลี้ยงในกระชังเพื่อให้ได้ขนาดตลาด

วิชัย วัฒนกุล | สุพจน์ จึงแย้มปิ่น | สุชาติ เตชนราวงศ์ |

p. 1-7


พิษเฉียบพลันและผลของดีลดรินต่อการเจริญเติบโตและอัตราการตายของปลาช่อน

พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข | ชลอ ลิ้มสุวรรณ | สุปราณี ชินบุตร |

p. 1-9


วงจรชีวิตของหอยเอสคาร์โกต์ (Helix aspersa Muller 1774) ในประเทศไทย

ธนพันธุ์ ปัทมานนท์ | โชคชัย เสนะวงศ์ | นิตยา เลาหะจินดา |

p. 8-14


พิษเฉียบพลันของเบรสเตน-60 ต่อลูกกุ้งแชบ๊วย

วรรณา รัตนโกสีย์กิจ | ศุภชัย ลัมมาวุฒธิ |

p. 10-17


การศึกษาสารประกอบอินทรีย์เคมีในสัตว์ทะเลบางชนิด

อุทุมพร พัฒคุ้ม | สมพร เพลินใจ | พิชัย สนแจ้ง | ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา |

p. 15-25


พิษของยาฆ่าแมลงฟูราดานต่อปลาช่อน

ชลอ ลิ้มสุวรรณ | สุปราณี ชินบุตร | พรเลิศ จันทร์รัชชกูล | พนม กระจ่างพจน์ สอดศุข |

p. 18-26


การทดลองเพาะเลี้ยงโรติเฟอร์ Brachionus plicatilis ด้วยยีสต์น้ำเค็มในห้องปฏิบัติการ

ธิดา เพชรมณี |

p. 26-30


พิษเฉียบพลันของปรอท ตะกั่ว และสารผสมของโลหะทั้งสองชนิดที่มีต่อปลากะพงขาว

ชูชาติ ชัยรัตน์ | ปรีชา สมมณี |

p. 27-37


ผลของด่างทับทิมต่อแพลงค์ตอนพืชและคุณสมบัติของน้ำ

ชลอ ลิ้มสุวรรณ | มานพ กาญจนบุรางกูร | โสภา อารีรัตน์ |

p. 38-45


ความเป็นพิษของด่างทับทิมต่อปลาน้ำจืดบางชนิด

มานพ กาญจนบุรางกูร | ชลอ ลิ้มสุวรรณ |

p. 46-52


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University