รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 22 ภาคโปสเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2527 ( พ.ศ. 2527 )


การผลิตเซลบักเตรีสังเคราะห์แสงจากของเสียเพื่อเป็นอาหารสัตว์

นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ | วรรณา วงศ์กรเชาวลิต | สันทนา ดวงสวัสดิ์ |

หน้า 1-15


ผลของสารเคมีกำจัดเชื้อราต่อชนิดของเชื้อราที่แยกได้จากภาพจิตรกรรมฝาผนัง ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

ชุลี ชัยศรีสุข | จิราภรณ์ อรัณยะนาค | พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ |

หน้า 16-34


การวิเคราะห์หาปริมาณของพลวงกับแคดเมียมในสารละลายผสม โดยวิธีดิฟเฟอเรนเชียลเพาส์โพลาโรกราฟี

มุกดา จิรภูมิมินทร์ |

หน้า 35-42


การศึกษาผลของ Norethisterone oenanthate ที่ให้กับแม่หนูที่กำลังให้นมลูกต่อลูกหนูรุ่น F1 และ F2

ยุพดี ลางคลิจันทร์ | ยุทธนา สมิตะสิริ |

หน้า 43-51


การศึกษาพฤติกรรม และชีววิทยาบางประการของปูก้ามดาบสองชนิด

กิตติมา พาหุรัตน์ | นิตยา เลาหะจินดา | โชคชัย เสนะวงศ์ | เทียมใจ ตุลยาทร |

หน้า 52-65


การทำให้เอนไซม์ Xylanase ของ Aspergillus รหัส 4-45-1F บริสุทธิ์และศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ที่ผลิตได้

อัญชริดา สวารชร | Shinichi Kinoshita | สุมาลี พิชญางกูร | นภา โล่ห์ทอง |

หน้า 66-76


การวิเคราะห์ปริมาณทางออโตราดิโอกราฟ ศึกษาการเพิ่มปริมาณ ดี เอน เอ ในไข่คางคก

ธวัช ขนบดี | ชโลทร ปูรณโชติ | ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ |

หน้า 91-99


ภายในเนื้อเยื่อรังไข่ของคางคก ตอนที่ 2 โครงสร้างอย่างละเอียดของโอโอโกเนียและโอโอไซท์ระยะแรกเริ่ม

ธวัช ขนบดี | ชโลทร ปูรณโชติ | ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ |

หน้า 100-117


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University