เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2564 )


การแปรผันตามฤดูกาลของลักษณะทางสรีรวิทยาบางประการของหญ้าทะเลใบมะกรูด Halophila ovalis (R. Brown) J.D.Hooker

ธราวิทญ์ วุธิรักษ์ | พิมพ์ชนก บัวเพชร |

หน้า 1005-1012


ความหลากหลายของพรรณไม้พื้นล่างและความสัมพันธ์กับปัจจัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สันทราย อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

โสรดา ตรีชนะ | ดอกรัก มารอด | สราวุธ สังข์แก้ว |

หน้า 1013-1020


รูปแบบกิจกรรมและการซ้อนทับในเชิงเวลาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินเนื้อในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

พนิตสุภา บั้งทอง | นรเศรษฐ์ เขียวศรี | มนันยา พลาอาด | รองลาภ สุขมาสรวง |

หน้า 1021-1028


การประเมินผลของมาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้าและการเพิ่มพื้นที่ป่าต่อลักษณะทางอุทกวิทยา บริเวณลุ่มน้ำพระธาตุ จังหวัดตาก

สหภาพ พันธ์ปัญญากรกุล | ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ | วีนัส ต่วนเครือ | อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว |

หน้า 1029-1037


การศึกษาธรณีนิเวศของแหล่งพุน้ำร้อนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ | พงศกร จิวาภรณ์คุปต์ | อาณัติ เฮงเจริญ |

หน้า 1038-1045


ผลของรูปแบบการให้ปุ๋ยต่อการคงเหลือของธาตุอาหารในดินและผลผลิตของนํ้ายางพารา

ประพันธ์ สุวรรณมามูล | ณัฐฐา แสงนรินทร์ เหมจินดา |

หน้า 1054-1063


การพัฒนาสถานีตรวจวัดและแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสำหรับบริหารจัดการพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ กรณีศึกษาสวนมะม่วงนํ้าดอกไม้สีทอง ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ธิติพงศ์ บุญตัน | ภาสุระ ศรีสุระ | กฤตพร เอี่ยมสอิ้ง | ธนวัฒน์ เมฆนิล | วรฤทธิ์ ประเสริฐ |

หน้า 1064-1071


การประยุกต์ใช้ LINE Chatbot ในการบริการข้อมูลนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ

ลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล | กมลพรรณ ศรีกัน |

หน้า 1072-1079


การฟื้นฟูทางชีวภาพของดินปนเปื้อนนํ้ามันผสมโดยสารลดแรงตึงผิวร่วมกับวิธีอื่น

ปิยาภรณ์ สมสมัคร | กิตติศักดิ์ จีนาคม | ชัยทัต เชื้อไพบูลย์ |

หน้า 1081-1088


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University