เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2565 )


ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและขยะมูลฝอยในประเทศไทย ภายใต้สมมติฐานเส้นโค้งสิ่งแวดล้อมของคุซเน็ตส์

ธนกาญจน์ รัตนโพธานันท์ | อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ | สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์ |

หน้า 167-175


การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะเจริญพันธุ์ของประชากรในประเทศไทย

เมธาวี ชื่นบาล | อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ |

หน้า 176-183


ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมในประเทศไทย: กรณีศึกษาการออมในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากประจำธนาคารพาณิชย์

สาวิตรี ป้องขันธ์ | สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์ |

หน้า 184-191


การวิเคราะห์ผลกระทบของการออกตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีต่อราคาหลักทรัพย์

สุมาวดี พลเศษ | ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ | มานะ ลักษมีอรุโณทัย |

หน้า 192-200


ความเต็มใจที่จะจ่ายสำหรับการรับบริการ Telemedicine: กรณีศึกษาผู้ป่วยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

นิจิโรจน์ จันทร์แก้ว | มานะ ลักษมีอรุโณทัย |

หน้า 201-211


ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

สาริศา สิงห์ชัย | ณัฐนิชา ทองทิพย์ | ปิยฉัตร ร่มฉัตรทอง | ภูชิสส์ ชำนาญดู | ธนิยา มอญ | ปฐพงศ์ กังสรานุวัตถ์ | อภิวัฒน์ อรรถกรวิกรัย | นราวิชญ์ ใสสุข | พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ |

หน้า 212-225


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University