การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39 สาขาพืช สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 5-7 กุมภาพันธ์ 2544 ( พ.ศ. 2544 )


การศึกษาและพัฒนาวัสดุปลูกจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย

ชัยสิทธิ์ ทองจู | จรัล เห็นพิทักษ์ | วีระศรี หวังการ |

หน้า 20-27


การพัฒนาวัสดุปลูกเพื่อผลิตต้นไหลสตรอเบอรีในระบบไหลลอยฟ้า

ชัยสิทธิ์ ทองจู | ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ | จรัล เห็นพิทักษ์ | บัวบาง ยะอูป | วีระศรี หวังการ |

หน้า 28-35


การศึกษาผลตกค้างของการปลูกถั่วลิสง และถั่วปุ๋ยพืชสดแซมข้าวโพดซ้ำ 4 ครั้ง ต่อสมบัติของดิน

พีรพงษ์ เชาวนพงษ์ | สมชาย กรีฑาภิรมย์ | จรงค์ รุ่งช่วง | อำนาจ สุวรรณฤทธิ์ | สมพร ทองแดง |

หน้า 36-43


ทำอย่างไรให้พืชไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลก

นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ | อมรรัตน์ พันธุฟัก | บัณฑูร จิรวัฒนากูล | เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ | อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์ |

หน้า 17-45


เสถียรภาพในการให้ผลผลิตของพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวที่ปลูกทดสอบในพื้นที่นาฤดูแล้ง

สุขพงษ์ วายุภาพ | ชำนาญ ฉัตรแก้ว | ธีรศักดิ์ มานุพีรพันธ์ | รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ | นิตย์ศรี แสงเดือน |

หน้า 52-60


การศึกษาการดูดตรึงฟอสฟอรัสของดินและการตอบสนองของข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรีต่อการใช้ปุ๋ยฟอสเฟตอัตราต่าง ๆ ในดินนาสี่ชุดดิน

สัมฤทธิ์ ภู่รุ่งเรือง | ชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์ | จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข | นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ |

หน้า 61-68


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University