รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยา ครั้งที่ 8 สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2512 ( พ.ศ. 2512 )


ปัญหาและประสบการณ์ในการจัดสหกรณ์อเนกประสงค์ในประเทศไทย

อดุล นิยมวิภาต | อุดร ศุขะทัต | ไพฑูรย์ ลาภเกษร | อรรณพ วีระวัฒน์ | สอาด เกษแก้ว |

p. 39-48


รายงานเบื้องต้นเรื่องเศรษฐกิจของการใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรที่หมู่บ้านนาข่า จังหวัดอุดรธานี

แสวง กุลทองคำ | สมนึก ศรีปลั่ง | ณรงค์ ชูประกอบ | นิกร เขียวกระเสม |

p. 62-86


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University