เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2561 )


อิทธิพลของการแช่แข็ง-การทำละลายต่อค่าแรงตัดผ่านเนื้อและค่ากิจกรรมของเอนไซม์ซิเตรตซินเทสของเนื้อสุกร

ทิพย์ระวี ติ๊บปาละ | อัจฉรา ขยัน | ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ |

p. 377-383


อิทธิพลของพันธุ์และชนิดกล้ามเนื้อที่มีต่อการทำงานของเอนไซม์คาลเปนและความนุ่มของเนื้อแพะ

ฉัตรชัย ศรีเพิ่ม | นันทนา ช่วยชูวงศ์ | จันทร์พร เจ้าทรัพย์ | เกียรติศักดิ์ สร้อยสุวรรณ | ราชศักดิ์ ช่วยชูวงศ์ |

p. 384-389


ชีววิทยาและผลของสารกำจัดแมลงต่อตัวอ่อนของแมลงหวี่ขน (Diptera: Psychodidae)

รัชกรศ์ แสงอาไพ | เบญจคุณ แสงทองพราว | จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์ |

p. 390-397


ความจำเพาะของโมโนจีเนียนบนซี่เหงือกปลาคาร์ฟ (Cyprinus carpio) จากตลาดจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

การัณยภาส กิตติวัฒน์หิรัญ | วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล |

p. 407-414


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University