การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36: บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541 ( พ.ศ. 2541 )


การปรับปรุงความสมบูรณ์พันธุ์ภายหลังคลอดของแม่โคพันธุ์ออสเตรเลียนบราห์มันในสภาพการเลี้ยงระดับหมู่บ้าน ในจังหวัดอ่างทองและอุทัยธานี

พิพัฒน์ สมภาร | กัญจนะ มากวิจิตร์ | ศรเทพ ธัมวาสร | บัณฑิต ธานินทร์ธราธาร | นันทา วาณิชยเศรษฐกุล |

หน้า 49


ปัญหาการให้บริการพ่อพันธุ์กระบือแก่กลุ่มเกษตรกรในชนบท

ผกาพรรณ สกุลมั่น | สุทธิศักดิ์ แก้วแกมจันทร์ | อนุรัตน์ ลิ่มสกุล | เกรียงศักดิ์ แก้วสมประสงค์ | ทวีพร พูนดุสิต | ศักดิ์สงวน กอนันทา |

หน้า 50


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University