เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2558 )


ฤดูกาลและความหลากหลายของริ้นฝอยทรายในจังหวัดสตูล

อมรรัตน์ ปันต๊ะวงค์ | ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ | จำนงจิต ผาสุข |

หน้า 961-968


Molecular detection of Giardia duodenalis from long-tailed macaque (Macaca fascicularis) at San Phra Kan shrine, Lopburi, Thailand

Wanat Sricharern | Tawin Inpankaew | Sarawan Keawmongkol | Sinsamut Saengow | Pacharathon Simking | Benjamas Khurajog | Amornrat Masakul | Benjarat Yimming | Amornrat Panthawong |

หน้า 969-976


ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนการผลิตน้ำนมของฟาร์มโคนมขนาดเล็กและขนาดกลางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน

คณกร พินิจศร | วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา | สุวิชัย โรจนเสถียร |

หน้า 977-984


Seroprevalence of Toxoplasma gondii infection from swamp buffaloes (Bubalus bubalis) nearby Songkhla Lake areas, Songkhla province, Thailand

Tawin Inpankaew | Burin Nimsuphan | Chanya Kengradomkij | Nongnuch Pinyopanuwat | Wissanuwat Chimnoi | Boy Boonaue | Soichi Maruyama | Xuenan Xuan | Sathaporn Jittapalapong |

หน้า 985-991


Comparison of antibody titer immunized by KU-VAC1 (rBm95+rSerpin) between Thai native and western breed cattle

Benjamaporn Wiriya | Praepan Chonlatarn | Thosnat Sumniang | Sinsamut Saengow | Patcharathorn Simking | Chanya Kengradomkij | Nongnuch Pinyopanuwat | Wissanuwat Chimnoi | Sathaporn Jittapalapong |

หน้า 992-999


การตรวจคัดกรองเชื้อ Salmonella enterica จากตัวอย่างอุจจาระสุกรในจังหวัดพัทลุงที่สร้างเอนไซม์ extended spectrum beta-lactamase (ESBL)

ธีรยุทธ เกษมสันต์ | ศุภารัตน์ สุทธิมุสิก | มณฑล เลิศวรปรีชา |

หน้า 1000-1007


การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธี 2 mercaptoethanol-microtiter plate agglutination test (2 ME-MPAT) ในการชันสูตรโรคบรูเซลโลซิสที่เกิดในคนและม้า

สมพงษ์ บันลือพงศ์พันธุ์ | พิพัฒน์ อรุณวิภาส | ธีระ รักความสุข | อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ | สาหร่าย พูลเพิ่ม | สิริลักษณ์ จาละ |

หน้า 1025-1030


ผลของ seminal plasma จากช้างเอเชียเชือกอื่นต่อคุณภาพของอสุจิช้างเอเชียในการเก็บรักษาแบบแช่เย็น

กรไชย กรแก้วรัตน์ | สิทธิเดช มหาสาวังกุล | เพชรธิศักดิ์ สมบัติภูธร | ปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์ | วิทย์ เลิศแสง | สุธี รัตนภิรมย์ | สุพาที กิจค้า | อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ |

หน้า 1031-1039


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University