การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 29: รายงานผลการวิจัยสาขาสัตว์ สัตวแพทยศาสตร์ ประมง 4-7 กุมภาพันธ์ 2534 ( พ.ศ. 2534 )


คุณค่าทางโภชนะของปลาป่นที่ผลิตจากเศษเหลือของปลาจากโรงงานอุตสาหกรรม

สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ | ศักดิ์ชัย นาคพยนต์ | ทวีลาภ แจ่มใส |

หน้า 1-7


สมการคาดคะเนเปอร์เซ็นต์แคลเซียมและเปอร์เซ็นต์ฟอสฟอรัสในปลาป่นที่ผลิตจากเศษเหลือของโรงงานอุตสาหกรรม

สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ | อุทัย คันโธ | เนรมิตร สุขมณี |

หน้า 9-14


ผลการใช้กากละหุ่งขจัดสารพิษและสารแพ้ระดับต่างๆ เป็นอาหารสุกรระยะเติบโต

กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ | ธีรศักดิ์ วิทยาศักดิ์ | อรประพิมพ์ จันทร์นวล | ศุภมาส โชติเมธีภิรมย์ |

หน้า 33-40


การศึกษาเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนะของใบกระถินแห้ง ใบกระถินแช่น้ำ และใบกระถินแช่น้ำผสมมันเส้นผ่านขบวนการกึ่งเอ็กทรูด ในสุกรรุ่น-ขุน

อุทัย คันโธ | ณิฐิมา พงษ์ศักดิ์ศรี | นาม ศิริเสถียร | สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ | ลอลิต้า เมฆสองสี |

หน้า 41-49


การใช้ใบกระถินแช่น้ำผสมมันเส้นผ่านขบวนการกึ่งเอ็กทรูดในอาหารสุกรรุ่น-ขุน

อุทัย คันโธ | ณิฐิมา พงษ์ศักดิ์ศรี | นาม ศิริเสถียร | สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ | ลอลิต้า เมฆสองสี |

หน้า 51-60


ผลของการเสริมส่วนผสมจุลินทรีย์ประเภทโปรไบโอติค และกลุ่มเอ็นไซม์ต่อการย่อยได้ของอาหารลูกสุกรหย่านม

นวลจันทร์ พารักษา | อุทัย คันโธ |

หน้า 61-67


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University