เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43 : สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2548 )


ปัจจัยที่มีความสำคัญในคดีฆ่าข่มขืนกระทำชำเราเป็นเหตุให้ผู้ถูกข่มขืนถึงแก่ความตาย

ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล |

หน้า 343-351


ศักยภาพของชุมชนกับการดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น: กรณีศึกษาชุมชนสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

สุนิเทศก์ ไชยกุล |

หน้า 352-359


โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ เชาวน์อารมณ์ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

รัตติกรณ์ จงวิศาล |

หน้า 360-367


การศึกษาการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการของไทย

กานดา ตัณฑพันธ์ | สุพัตรา จันทร์เทียน | ยินดี พานิชกุล | ทิวาวัน คำบรรลือ |

หน้า 368-375


กระบวนการสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน: ชุมชนม้ง ห้วยน้ำรินและ ชุมชนดอยหลวงเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

สุภาวิณี ทรงพรวาณิชย์ |

หน้า 376-383


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University