เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาสัตว์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาประมง ( พ.ศ. 2545 )


พัฒนาการของรังไข่และการวางไข่ของแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำจากบ่อดินรุ่นที่ 1 ในความเค็มต่างระดับ

สิทธิโชค จันทร์ย่อง | ประจวบ หลำอุบล |

หน้า 516-522


ค่าความเข้มแสงต่ำสุดที่ใช้เพื่อการรวมกลุ่มปลากะตักและปลาซาร์ดีนญี่ปุ่น

กมลพันธ์ อวัยวานนท์ | Matsuoka, Tetsuro | Kawamura, Gunzo | Anraku, Kazuhiko | Archdale, Miguel Vazques |

หน้า 546-553


การเปลี่ยนแปลงขนาดและประสิทธิภาพการจับสัตว์น้ำเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขนาดของช่องตาไซนั่งในทะเลสาบสงขลา

ไพโรจน์ สิริมนตาภรณ์ | ละออ ชูศรีรัตน์ |

หน้า 554-564


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University