เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43: สาขาสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ( พ.ศ. 2548 )


การแยก Bifidobacteria จากอุจจาระเด็กทารกเพื่อใช้เป็นจุลินทรีย์โพรไบโอติก

ปิยะมาศ ศรีภูมี | ภูษิตา วรรณิสสร | พงศธร ประภักรางกูล | บัณฑิต ฝั่งสินธุ์ | ดวงทิพย์ มูลมั่งมี | สมพร มูลมั่งมี | สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ |

หน้า 168-176


ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกอันดับเข้าศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์ ศึกษาเฉพาะกรณี 53 โรงเรียนในชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ชื่นชม พงษ์ชวลิต | อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ |

หน้า 185-191


การประเมินระดับการปนเปื้อนของแคดเมียมในข้าว

ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ | พรวิภา เวฬุกาญจนา | วินัย สมบูรณ์ | วรนุช เกิดสินธ์ชัย | ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ |

หน้า 216-221


สมบัติทางแสงและการเลือกสเปกตรัมของฟิล์มเคลือบที่ให้ค่าการปลดปล่อยรังสีต่ำโดยมีเงินเป็นชั้นหลัก

กมล เอี่ยมพนากิจ | สายัณห์ ผุดวัฒน์ | สุพัฒน์พงษ์ ดำรงรัตน์ | พัฒนะ รักความสุข |

หน้า 222-230


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University