รายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 25 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 3-5 กุมภาพันธ์ 2530 ( พ.ศ. 2530 )


สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการหมักแอลกอฮอล์จากกากน้ำตาลแบบเฟด-แบค: การเพิ่มปริมาตรการหมักที่เหมาะสม

ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ | ปาน พิมพา | ธงชัย คัมภีร์ | คิชิโมโต, มิชิมาซ่า | โยชิดะ, โทชิโอมิ | ทากูชิ, ฮิซะฮารุ |

หน้า 191


อิทธิพลของอุณหภูมิในการอบไล่สารละลาย hexane ที่มีผลต่อคุณภาพแป้งถั่วเหลืองพร่องไขมัน

วีระศักดิ์ อนัมบุตร | ไพจิตร จันทรวงศ์ | วิไลศรี ลิมปพยอม | วีระ ทองประไพ |

p. 12-26


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University