เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43 : สาขาสัตว์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ( พ.ศ. 2548 )


อิทธิพลของอิมัลซิไฟเออร์และสเตบิไลเซอร์ต่อความคงตัวของอิมัลชันน้ำมันมะพร้าวในน้ำหลังการให้ความร้อน

ปิติกานต์ ตติยพันธุ์ | สุคนธ์ชื่น ศรีงาม |

หน้า 347-354


การพัฒนาเจลทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของสารสกัดพลู (Piper betle Linn.)

ณิชากร เจริญกุล | อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ | ประภัสสร รักถาวร | สิริพร ศิริวรรณ | อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์ |

หน้า 363-370


อิทธิพลของอุณหภูมิและความดันในการหุงข้าวหอมมะลิ ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพและโครงสร้างของข้าวในระหว่างการหุง

อาลักษณ์ ทิพยรัตน์ | พงษ์ธร ลีละยุทธสุนทร |

หน้า 379-386


การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของข้าวในระหว่างกระบวนการหมักขนมจีน

ภัควัฒน์ เดชชีวะ | อรอนงค์ นัยวิกุล |

หน้า 387-394


การดัดแปรแป้งข้าวเหนียวทางฟิสิกส์ด้วยความร้อนร่วมกับความชื้น

พัลลภ ไพพงศ์ | อรอนงค์ นัยวิกุล |

หน้า 395-401


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University