การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 27 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2532 รายงานผลการวิจัย สาขาพืช ( พ.ศ. 2532 )


ผลของปุ๋ยโพแทสเซียมทางใบที่ให้ในเวลาที่เหมาะสมในการกระตุ้นข้าวโพด แนวทางใหม่ในการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพของข้าวโพด

มัณฑนีย์ เศรษฐภักดี | อำนาจ สุวรรณฤทธิ์ |

หน้า 15-31


ความสัมพันธ์ของลักษณะดินเค็มต่อการแพร่กระจายสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว กรณีศึกษา: จังหวัดนครราชสีมา

พงศ์เทพ อันตะริกานนท์ | ลาวัลย์ ดิษฐลักษณ์ |

หน้า 43-51


การใช้ filter cake เป็นปุ๋ยฟอสฟอรัสสำหรับพืชที่ปลูกในดินเปรี้ยวจัด

ปัทมา แสงบริสุทธิ์ | จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข | ชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์ | สรสิทธิ์ วัชโรทยาน |

หน้า 61-72


อิทธิพลของดินกรดและการแก้ไขโดยการใส่ปูน และธาตุมักเนเซียม ต่อการเจริญเติบโตของข้าวฟ่าง ที่ปลูกในดิน ultisol ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปัทมา วิตยากร | สุรศักดิ์ เสรีพงศ์ |

หน้า 81-91


ผลของการจัดการดินโดยใช้การเตรียมดินและการใช้ปุ๋ยที่มีต่อผลผลิตของข้าวโพดที่ปลูกบนชุดดินลพบุรี

สาธิต อารีรักษ์ | วิโรจ อิ่มพิทักษ์ | ชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์ | ชลวุฒิ ละเอียด |

หน้า 93-104


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University