การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35: สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2540 ( พ.ศ. 2540 )


ชุดทดลอง ไมโครคอนโทรลเลอร์ 8031 แบบอิสระจากโปรแกรมมอนิเตอร์

พยุง เดชอยู่ | สุรพันธ์ ยิ้มมั่น | กอบชัย เดชหาญ |

หน้า 327-334


การประยุกต์ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แทนเครื่องบันทึกผ่านพอร์ตอนุกรม RS-232

สันติ มุ่งเขม้น | กอบชัย เดชหาญ | จิระศักดิ์ ชาญวุฒิธรรม |

หน้า 335-339


การประยุกต์ใช้งาน PLC simatic S5-95U สำหรับโรงทำน้ำสะอาด

สมชาย ลาภวิสุทธิสาโรจน์ | กอบชัย เดชหาญ | จิระศักดิ์ ชาญวุฒิธรรม |

หน้า 340-346


ระบบการวัดระยะไกลโดยไมโครคอนโทรลเลอร์

ศวุฒ บุศยอังกูร | กอบชัย เดชหาญ |

หน้า 347-353


เครื่องชุมสายโทรศัพท์ปลายทางแบบไร้สาย ใช้เทคนิคเลือกช่องความถี่ที่ว่าง

อิทธิพล พจนสัจ | ประภากร สุวรรณะ |

หน้า 354-361


การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณอิเล็กตรอนในชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ขณะเกิดปรากฎการณ์สุริยุปราคา

อดิเทพ ชัยสังข์ | จักรพันธุ์ แก้วพิบูลย์ | สุรศักดิ์ กฤษดาวาณิชย์ | กาญจน์ เหล่าพิพัฒนา | ณรงค์ เหมกรณ์ |

หน้า 362-368


ชุดอินพุท/เอาท์พุท เพื่อการควบคุมระยะไกล

สมพงษ์ วรรณศิริ | วิทยา ทิพย์สุวรรณพร | วิริยะ กองรัตน์ | สุพรรณ กุลพาณิชย์ |

หน้า 369-373


การออกแบบตัวควบคุมแบบฟัซซี่โดยใช้วงจรไม่เป็นเชิงเส้น

สว่าง เลิศถิรสุนทร | วันชัย ริ้วรุจา | โยธิน เปรมปราณีรัชต์ |

หน้า 374-384


สวิทซิ่งเพาเวอร์ซัพพลายแรงดันสูงสำหรับการใช้งานทางด้านเลเซอร์

ประภาษ ไพรสุวรรณา | พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ | ยงยุทธ เอกสกุลกล้า |

หน้า 386-391


การควบคุมตำแหน่งการเคลื่อนที่ของสายพานลำเลียงด้วยพีแอลซี

เชื้อ นกอยู่ | กอบชัย เดชหาญ | จีระศักดิ์ ชาญวุฒิธรรม |

หน้า 392-400


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University