รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 30: สาขาพืช ( พ.ศ. 2535 )


การศึกษาสมบัติบางประการของดินที่ปลูกยูคาลิปตัส ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วรรณลดา สุนันทพงศ์ศักดิ์ | พิทยากร ลิ่มทอง | เสียงแจ๋ว พิริยพฤนต์ | ฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์ | ปรัชญา ธัญญาดี |

หน้า 43-53


สมบัติบางประการของวัชพืชน้ำ ในกระบวนการย่อยสลายเพื่อใช้เป็นวัสดุทำปุ๋ยหมัก

เสียงแจ๋ว พิริยพฤนต์ | วรรณลดา สุนันทพงศ์ศักดิ์ | พิทยากร ลิ่มทอง | ฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์ | ปรัชญา ธัญญาดี | Oki, Yoko |

หน้า 55-67


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University