เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57: สาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2562 )


องค์ประกอบโครงการบ้านจัดสรรในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

ตามตะวัน ประยูรรัตน์ | อันธิกา สวัสดิ์ศรี |

p. 192-199


Effects of ceiling characteristic of anidolic lighting system on daylighting in office buildings in Thailand

Bormey Long | Nuanwan Tuaycharoen |

p. 304-212


ทัศนคติของผู้ประกอบการธุรกิจอาหารต่อการออกแบบ

อรช กระแสอินทร์ | พรปวีร์ ดิษฐคำเริง |

p. 419-425


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University