เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2558 )


ผลของน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกกาแฟต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะละกอพันธุ์แขกดำ

เจนจิรา ชุมภูคำ | ศรัญญู ใจเขื่อนแก้ว | พิจิตรา แก้วสอน |

หน้า 1-8


โคลนจากเซลล์ไลน์ของหนอนเจาะสมอฝ้ายและความไวของเซลล์ต่อเชื้อนิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัส

สุดาวรรณ เชยชมศรี | วิน เชยชมศรี |

หน้า 9-16


ผลกระทบของอุณหภูมิสูงต่อการติดเมล็ดในระยะสืบพันธุ์ของข้าวสายพันธุ์ทนร้อนและอ่อนแอและการกระจายตัวของการติดเมล็ดในประชากรชั่วที่ 2

พลประชา วงศ์ชาลี | ศิวเรศ อารีกิจ | วินิตชาญ รื่นใจชน | อภิชาติ วรรณวิจิตร | ชเนษฎ์ ม้าลำพอง |

หน้า 17-24


Determination of sugarcane white leaf phytoplasma concentration using absolute and relative quantification real-time PCR assays

ธีรวุฒิ วงศ์วรัตน์ | ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล |

หน้า 25-32


ผลของอัตราปุ๋ยเคมีและมูลวัวต่อผลผลิตและสารไพเพอรีนในดีปลี

ปิยะมาศ โสมภีร์ | สานิต สุขสวัสดิ์ | มะลิวัลย์ แซ่อุ้ย |

หน้า 33-40


การชักนำให้ต้นกล้ามะเขือเทศทนร้อนโดยการพ่นสารละลายวิตามินซีและแคลเซียมคลอไรด์ทางใบ

วนาลี พิงคะสัน | สิริวัฒน์ สาครวาสี |

หน้า 49-57


การวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์เกษตรธรรมชาติกรณีศึกษากระเจี๊ยบเขียว

ทิพวรรณ สิทธิรังสรรค์ |

หน้า 58-65


การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มผลผลิตโดยการเพิ่มจำนวนฝักต่อต้นในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ชวลิต จริงจิตร | รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ | สรรเสริญ จำปาทอง | ชูศักดิ์ จอมพุก |

หน้า 66-73


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University