การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37 บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2542 ( พ.ศ. 2542 )


การเปลี่ยนแปลงสมบัติดินภายหลังการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ต่างๆ บริเวณลุ่มน้ำคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

พิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์ | ธรรมนูญ แก้วอำพุท | บุญมา ดีแสง | แสงจันทร์ ศรีสายเชื้อ |

หน้า 322


การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินภายหลังการทำลายป่าเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภทต่างๆ ในพื้นที่ต้นน้ำ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

สมชาย อ่อนอาษา | ชลดา เต็มคุณธรรม | บุญมา ดีแสง | แสงจันทร์ ศรีสายเชื้อ |

หน้า 324


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University