รายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 23 ภาคโปสเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 4-7 กุมภาพันธ์ 2528 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาประมง สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม สาขาสังคมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2528 )


เครื่องควบคุมระยะไกลโดยใช้คลื่นวิทยุสามสิบช่องสัญญาณ

ชัยวัฒน์ ชัยกุล |

p. 32-38


การผสมสัญญาณตัวอักษรเข้ากับสัญญาณภาพโทรทัศน์

ชัยวัฒน์ ชัยกุล |

p. 39-43


การสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย

ประภาส จงสถิตย์วัฒนา | ยืน ภู่วรวรรณ |

p. 44-53


การสร้างชุดการเรียนด้วยตนเองวิชาหลักการถ่ายรูปด้วยวิธีวิเคราะห์ระบบ

ณรงค์ สมพงษ์ |

p. 219-229


การศึกษาเชิงวิเคราะห์สหสัมพันธ์ลักษณะความรุนแรงของโรคฟันผุของเด็กนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1 ในกรุงเทพมหานคร

อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ | ประกล พิบูลย์โรจน์ |

p. 230-239


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University