เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2560 )


การศึกษามีดตีร้อนพื้นถิ่นเปรียบเทียบลักษณะการใช้งานประจำวันในท้องถิ่น

ณัฏฐกฤษฏ์ ศุภกรพินธคุปต์ |

หน้า 346-354


วัสดุพาราฟินเสริมเส้นใยสำหรับหุ่นจำลองโครงสร้าง

ชวาน พรรณดวงเนตร |

หน้า 355-360


การศึกษาเปรียบเทียบโรงตีมีดร้อน

ณพงศ์ปกรณ์ ผลินยศ |

หน้า 567-574


บทบาทของบรรจุภัณฑ์พร้อมจำหน่ายปลีกในกิจกรรมโลจิสติกส์

ตติยา เทพพิทักษ์ |

หน้า 575-582


สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลตะวันตกในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ธนูเพชร อ่อนมาว |

หน้า 619-627


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University