เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2556 )


ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สุพิชชา ติรพัฑฒ์ | เจียมจิตร ชวากร |

หน้า 198-207


โมเดลสมการโครงสร้างของผลการดำเนินงานระบบโลจิสติกส์และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ณัฐธยาน์ ภัทรพิเศษวงศ์ | สวัสดิ์ วรรณรัตน์ |

หน้า 227-235


การพัฒนากลยุทธ์การตลาดกลุ่มทอผ้าหมู่ 6 บ้านดงเจริญชัย ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์ |

หน้า 236-243


ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของการผลิตแบบลีนในอุตสาหกรรมยานยนต์โดยใช้โมเดลสมการโครงสร้าง

กิตติพล มุกดาเจริญชัย | สวัสดิ์ วรรณรัตน์ |

หน้า 244-252


แนวปฏิบัติและปัญหาในการจัดทำบัญชีของผู้ทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสกลนคร

ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย |

หน้า 253-260


คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในกิจการขนส่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

บุญยัง วิษณุมหิมาชัย | เทียน เลรามัญ |

หน้า 261-272


ทักษะที่จำเป็นสำหรับการจัดซื้อในอุตสาหกรรมการส่งออกประเภทอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดสมุทรปราการ

จุฑามาศ พัฒนกุลมงคล | ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร |

หน้า 289-296


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคลเพื่อพัฒนาสู่องค์กรเพื่อการเรียนรู้

กนกรัตน์ สำอางกาย | ยุรพร ศุทธรัตน์ | สิริจินต์ วงศ์จารุพรรณ |

หน้า 297-304


การศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในทองคำแท่งที่มีการทำสัญญาขายล่วงหน้า

ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ | กิตติยา โพธาธนายง | สวัสดิ์ วรรณรัตน์ | ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร |

หน้า 305-312


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University