เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2561 )


การใช้แบคทีเรีย Bacillus spp. ในการควบคุมแบคทีเรีย Vibrio spp. ก่อโรคขี้ขาว การเจริญเติบโตและการรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ในห้องปฏิบัติการ

พัณณิตา สุวานิชสุขสันต์ | นิติ ชูเชิด | อิสริยา วุฒิสินธุ์ |

หน้า 503-510


คุณลักษณะของแบคทีเรียโปรไบโอติกส์ Bacillus spp. และประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus สายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดโรค AHPND

วีรสันต์ คิวเจริญ | ชุมพล ศรีทอง | ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ |

หน้า 511-521


ผลของโปรตีน Pro-hepcidin (Pro On-Hep) ต่อการต้านทานเชื้อ Streptococcus agalactiae ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค Streptococcosis ในปลานิล (Oreochromis niloticus, Linn.)

ผกาภรณ์ พันธุ์อร่าม | พัฒนพล ขยันสํารวจ | ปิติ อ่ำพายัพ | ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ |

หน้า 522-532


โครงสร้างประชาคมแพลงก์ตอนพืชและความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำที่มีการขุดลอก: กรณีศึกษาหนองเลิงเปือย จังหวัดกาฬสินธุ์

พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ | ภูวดล โดยดี | เกตุนภัส ศรีไพโรจน์ | สิทธิชัย ฮะทะโชติ |

หน้า 533-540


การสำรวจสภาวะทรัพยากรประมงจากประมงพาณิชย์เพื่อกำหนดเขตการประมงบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช

วิรัตน สนิทมัจโร |

หน้า 541-548


ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อระบบตรวจสอบย้อนกลับของอุตสาหกรรมปลาป่น

จีราธร ยุทธารักษ์ | ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์ | อุไรรัฒท์ เนตรหาญ | จิราภัษ อัจจิมางกูร |

หน้า 549-557


ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดจุดดำกับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของกุ้งขาวแปซิฟิก (Litopenaeus vannamei) ที่แช่ในสารสกัดเศษเหลือเห็ดเข็มทองระหว่างการเก็บรักษาในน้ำแข็ง

อัฐษฎางค์ ศรีวิเชียร | ประภัสสร แสนธิ | เปรมวดี เทพวงศ์ |

หน้า 558-567


ผลของความเร็วลมต่ออัตราการแลกเปลี่ยนออกซิเจนจากอากาศลงสู่น้ำในระบบการเลี้ยงปลานิลในกระชังในบ่อดิน

ภาณุพันธ์ อ่วมภักดี | วราห์ เทพาหุดี | เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์ |

หน้า 568-576


ช่องทางการรับข่าวสารของชุมชนชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ณัฏฐา สร้อยจำปา | อุไรรัฒท์ เนตรหาญ | จิราภัษ อัจจิมางกูร | ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์ |

หน้า 577-586


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University