เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42: สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2547 )


แนวทางการพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

รังสรรค์ ปิติปัญญา |

หน้า 1-8


แบบจําลองเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทยที่เน้นทางด้านการเกษตรอันนําไปสู่การพัฒนาตนเองที่ยั่งยืน

ดาราวรรณ วิรุฬหผล |

หน้า 233-240


แนวทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ | วินัย อาจคงหาญ |

หน้า 241-247


ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจจากระบบการเกษตรทฤษฎีใหม่: กรณีศึกษาเกษตรกรเครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ธันวา จิตต์สงวน | บัณฑิณี สูตรสุคนธ์ |

หน้า 248-254


การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของตลาดบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว:กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี

ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี | สันติยา เอกอัคร | สิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย |

หน้า 255-262


พฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อทองคำของผู้บริโภค กรณีศึกษาพนักงานที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคกลาง

สุปรียา ควรเดชะคุปต์ | สุมาลี พุ่มภิญโญ |

หน้า 263-269


โครงการศึกษาแนวทางการคุ้มครองและพัฒนาแรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการสู่การแข่งขันทางการค้า

สุมาลี สันติพลวุฒิ | รสดา เวษฎาพันธุ์ | สมหมาย อุดมวิทิต |

หน้า 270-278


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในการนํามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปปฏิบัติ

รสดา เวษฎาพันธุ์ | สุมาลี สันติพลวุฒิ |

หน้า 279-285


แนวทางในการวางแผนระดับชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: กรณีศึกษาตําบลเขาสามยอดและตําบลชอนน้อย

สุมาลี สันติพลวุฒิ | สมหมาย อุดมวิทิต |

หน้า 286-294


การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ของแผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2544-2545: กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สุมาลี สันติพลวุฒิ | วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ | รสดา เวษฎาพันธุ์ |

หน้า 295-303


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University