รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 30 สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2535 ( พ.ศ. 2535 )


การวิเคราะห์เจตคติ เจตนาเชิงพฤติกรรม และตัวแปรจำแนกในการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บริบูรณ์สุข บัญชรเทวกุล | พรทิพย์ ไชยโส | พรวิภา พูนเกษ | สุจินต์ เลี้ยงจรูญรัตน์ |

หน้า 147-158


การประเมินผลสัมฤทธิ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์ | ฉัตรนภา พรหมมา | ทิพวัลย์ พรรณลาภ | อภิวัฒน์ สำรวญหันต์ | มาสสุรีย์ ศรีพรหมมา |

หน้า 159-165


การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสำนวนไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการใช้ภาพหนังกระดาษกับปทานุกรมเป็นสื่อการสอน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมใจ บุญอุรพีภิญโญ |

หน้า 167-175


องค์ประกอบที่ทำให้อาจารย์มหาวิทยาลัยไม่เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

วิกร ตัณฑวุฑโฒ |

หน้า 177-184


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University