เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาสัตว์ และสัตวแพทยศาสตร์ ( พ.ศ. 2550 )


การประเมินปอแก้วเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง: ผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมี

อาณัติ จันทร์ถิระติกุล | จักรพงษ์ ชายคง | อรวรรณ ชินราศรี | พีระยศ แข็งขัน |

หน้า 3-8


หญ้าแฝก: อาหารหยาบสำหรับโค-และกระบือ

ทองสุข เจตนา | สังวร อยู่สว่าง | ศิริมา ทองรวย | เกรียงศักดิ์ ทาศรีภู | วรรณวิภา สุทธิไกร | ราตรี จินตนา | จีระพัฒน์ วงศ์พิพัฒน์ | สุริยา กิจสำเร็จ | รัญจวน เฮงตระกูล |

หน้า 35-42


ผลของการเสริมโปรไบโอติกส์ ต่อจำนวนประชากรเชื้อ E. coli ในลำไส้ และการสร้างภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนโรคนิวคาสเซิลในไก่กระทง

วรการ ชิตานนท์ | สุภาพร อิสริโยดม | ปราโมทย์ ศิริโรจน์ | ปทุมพร ฉิมเอนก | วรรณา มาลาพันธุ์ | บุษบา ยงสมิทธ์ | ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช | วราภรณ์ หิรัญวงษ์ | ปกรณ์ ตาลสุข |

หน้า 43-50


ผลของการเสริมโปรไบโอติกส์ ต่อคุณลักษณะทางการเจริญเติบโต ส่วนประกอบของซาก ระดับโคเลสเทอรอล และไขมันรวมในไก่กระทง

วรการ ชิตานนท์ | สุภาพร อิสริโยดม | ปราโมทย์ ศิริโรจน์ | ปทุมพร ฉิมเอนก | วรรณา มาลาพันธุ์ | บุษบา ยงสมิทธ์ | ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช | วราภรณ์ หิรัญวงษ์ | ปกรณ์ ตาลสุข |

หน้า 51-58


การเสริมรำข้าว กข 6 และการเสริม อัลฟาโทโคเฟอรอล อะซิเตรทร่วมกับรำข้าวหอมมะลิในสูตรอาหารไก่เนื้อ

วันชนะ พิชวงค์ | สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ | เทิดศักดิ์ คำเหม็ง |

หน้า 59-67


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University