เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43 : สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2548 )


การเงินเชิงพฤติกรรม: กรณีศึกษาของพฤติกรรมนักลงทุนไทยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม | สรร พัวจันทร์ |

หน้า 461-466


การยอมรับและการใช้ระบบต้นทุนตามกิจกรรมในประเทศไทย

วิริยา จงรักษ์สัตย์ |

หน้า 467-476


การยอมรับของผู้บริโภคต่อไฮเปอร์มาร์เก็ตในเขตกรุงเทพมหานคร

คำรณ ศรีน้อย | อนงค์ รุ่งสุข |

หน้า 477-484


Dyadic study of relationship quality and loyalty intentions in the Thai telecommunication industry

Anuchit Sirirkit |

หน้า 485-493


การกํากับดูแลกับการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารไทยขนาดเล็ก

อุษณา ภัทรมนตรี |

หน้า 494-501


การใช้เทคนิคทางการบัญชีบริหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

วิมล รอดเพ็ชร |

หน้า 502-509


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University