การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38: บทคัดย่อ ( พ.ศ. 2543 )


พจนานุกรมลาว-ไทย-อังกฤษ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ

กมลา นาคะศิริ | วิสมัย มโนมัยพิบูลย์ | ศิริพร แตงเที่ยง | วิภากร วงศ์ไทย | ทัศนาลัย บูรพาชีพ | อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล | โรเบิร์ต, แมคคาร์ธี | โกลดริค, ริชาร์ด | สมแสง ไชยวงศ์ |

หน้า 429


การสร้างและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสื่อหลากหลายเพื่อสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

สุพัฒน์ สุกมลสันต์ |

หน้า 569-577


สุนทรียะทางภาษาไทยในวรรณกรรมเพลงสุนทราภรณ์

เด่นศิริ สินสืบผล |

หน้า 578-582


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University