การประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 12 สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและพัฒนาเศรษฐกิจ 5-7 กุมภาพันธ์ 2516 ( พ.ศ. 2516 )


การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการใช้สูตรอาหารต่างๆ ในสองหมู่บ้านในจังหวัดขอนแก่น

ชำนาญ ศิริรักษ์ | เอนก พิชญเวชช์ | แบรนนอน, รุสเซลล์ เอช. |

pt. 4: 11 p.


ต้นทุนและผลที่ได้รับจากการทำนาโดยใช้ข้าวพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูงในบางท้องที่ของจังหวัดสุพรรณบุรี สำหรับฤดูนาปรัง พ.ศ. 2515

ทองรวย ชังเทศ |

pt. 6: 8 p.


รายงานผลการสำรวจต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตพืชต่างๆ ของสมาชิกเกษตรกร โครงการไทย-อิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเสริฐ โฉมจันทร์ |

pt. 9: 16 l.


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University