เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42: สาขาประมง สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ( พ.ศ. 2547 )


การใช้ความร้อนทำลายจุลินทรีย์ในเปลือกไข่ไก่และการศึกษาสมบัติบางประการของเปลือกไข่

กนกอร เจียมจิตต์ | วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร |

หน้า 299-306


การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์และคุณสมบัติของแบคทีเรียกรดแล็กติกเพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อขนมจีนแป้งหมัก

สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง | สุดสาย ตรีวานิช | วรรณี จิรภาคย์กุล | อรอนงค์ นัยวิกุล |

หน้า 307-314


การปรับปรุงกรรมวิธีการทอดและอายุการเก็บรักษาของปลาสลิดเค็มทอดกรอบ

วารุณี สุวรรณจงสถิต | จินตนา อุปดิสสกุล | จิราวรรณ แย้มประยูร | กมลวรรณ แจ้งชัด |

หน้า 315-322


คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของกระดาษสาผสมฟางข้าวที่ทำด้วยมือแบบไทย เพื่องานหัตถกรรมและบรรจุภัณฑ์

วุฒินันท์ คงทัด | วารุณี ธนะแพสย์ | วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ | ชัยพร สามพุ่มพวง | พิรุณ สีนวล |

หน้า 325-330


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University