การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39 สาขาสังคมศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ 5-7 กุมภาพันธ์ 2544 ( พ.ศ. 2544 )


การย้อมผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติจากดอกดาวเรืองที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส: อิทธิพลของ pH ของน้ำสีและระยะเวลาย้อมต่อสี

นุจิรา รัศมีไพบูลย์ | ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ |

หน้า 340-346


การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสตรีและเด็กในเขตจังหวัดลพบุรี: กลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือเพื่อเพิ่มรายได้

สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ | ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ | มณฑารพ จักกะพาก | ศรันยา เผือกผ่อง |

หน้า 347-352


ชนิดของเชื้อราที่พบในเสื้อผ้า

เกศทิพย์ กรี่เงิน | อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์ | ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ |

หน้า 355-362


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University