เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2560 )


การวิเคราะห์การแปลงเมทริกซ์ของลายมัดหมี่ที่ใช้เทคนิคการค้นแบบหมี่ลวด

สำคัญ ฮ่อบรรทัด | สมบัติ ประจญศานต์ | ดรัสวิน วงศ์ปรเมษฐ์ |

p. 1-10


การศึกษาเชิงเปรียบเทียบของวิธีการเชิงตัวเลขสำหรับการกำจัดสัญญาณรบกวนออกจากภาพที่ใช้การแปรผันรวม

โสภิดา จิวประเสริฐ | นพดล ชุมชอบ | ศิริวรรณ จันทร์แก่น |

p. 11-18


การกระจายตัวของขยะพลาสติกในเขตน้ำขึ้นน้ำลงบริเวณเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

ศรุต ข่ายแก้ว | สมฤดี (มีประเสริฐ) จิตประไพ | เจษฏ์ เกษตระทัต |

p. 19-26


ประสิทธิภาพของกระชายดำต่อพฤติกรรมทางเพศของหนูแรทเพศผู้ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นโรคเบาหวานด้วย Streptozotocin

ธีรยุทธ เลิศอมรภัทร | วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง |

p. 29-36


ผลของการปรุงต่อปริมาณและกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระในขลู่ กะเพราและโหระพา

แวรุสนานี อาแว | ปิยะวรรณ์ บุญญานุพงศ์ |

p. 37-44


การตรวจสอบคุณสมบัติของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อ Escherichia coli O157:H7

นันทพร ทองวิจิตร | ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ | ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ | ชัยวัฒน์ กิตติกูล |

p. 45-51


ผลของน้ำมันหอมระเหยจากใบและผิวผลมะกรูดและมะนาวต่อการเจริญและการสร้างไบโอฟิล์มของเชื้อ Streptococcus mutans

ลินจง สุขลำภู | จุฑาพร พลนอก | ณัฏฐา จึงเจริญพาณิชย์ | ณัฐวิภา เอการัมย์ |

p. 52-60


ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดใบทุเรียนเทศ

พราว ศุภจริยาวัตร | สุจริต อุ่นกาศ |

p. 61-67


การศึกษาพิษเฉียบพลันของสารสกัดใบบัวหลวง

พรชัย สินเจริญโภไคย |

p. 68-73


Association of PCSK9 polymorphisms and lipid-lowering response to statin therapy in Thai hypercholesterolemic patients

Smith Wanmasae | Wisant Sirintronsophon | Sureerut Porntadavity | Nutjaree Jeenduang |

p. 74-81


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University