รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 13 สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ( พ.ศ. 2517 )


เศรษฐกิจการผลิตอ้อยของกสิกรในท้องที่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2514-15

สุกานดา สังข์ลำใย | ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ | ทองโรจน์ อ่อนจันทร์ |

pt. 5: 15 p.


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University