เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2563 )


ผลของการทดแทนแป้งข้าวเหนียวขาวด้วยแป้งข้าวเหนียวดำลืมผัวต่อคุณลักษณะของขนมไดฟูกุ

นรินทร์ภพ ช่วยการ | ศิริวัลย์ พฤฒิวิลัย | ภัชศิรีย์ เหล่าทอง | วนิดา บุรีภักดี |

หน้า 528-536


ผลของปริมาณของผงถั่วดาวอินคาต่อคุณลักษณะทางกายภาพและทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์พุดดิ้ง

ภัชศิรีย์ เหล่าทอง | นรินทร์ภพ ช่วยการ | ศิริวัลย์ พฤฒิวิลัย |

หน้า 537-543


การนำวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ใช้ในงานด้านคหกรรมศาสตร์: กรณีศึกษาการสร้างสรรคสิ่งประดิษฐ์จากกระดาษ กล่อง ยางรถยนต์

จริยา ทรงพระ | ฉัตรดาว ไชยหล่อ | นันทิพย์ หาสิน |

หน้า 544-551


ปริมาณรงควัตถุหลัก สารประกอบฟีนอลิคทั้งหมด และกิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระของพืชให้สีที่ผ่านการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง และการประยุกต์ใช้ในข้าวเหนียวมูน

วิลาวัลย์ แซ่อึ้ง | ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์ | ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ |

หน้า 625-634


การย้อมสีผ้าฝ้ายและผ้าเรยอนด้วยสีผงธรรมชาติที่สกัดจากเปลือกมังคุด

ธนิกา หุตะกมล | เพ็ญวิสาข์ พิสิฏฐศักดิ์ |

หน้า 635-642


ผลของเวลาในการอบพองด้วยไมโครเวฟต่อคุณภาพทางกายภาพและประสาทสัมผัสของข้าวเกรียบสาหร่ายผักกาดทะเล

จารุวรรณ สุพรรณพยัคฆ์ | ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์ | ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ |

หน้า 643-652


การออกแบบเครื่องศิราภรณ์จากเทคนิคงานดอกไม้ไทยที่ได้แรงบันดาลใจมาจากนางสีดา

ติณณา อุดม | นันทิพย์ หาสิน | ณัฐธิดา สร้อยจำปา |

หน้า 653-659


การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของขวัญของที่ระลึกจากผ้าทอเกาะยอ จังหวัดสงขลา

ฉัตรดาว ไชยหล่อ | จริยา ทรงพระ |

หน้า 660-666


การพัฒนามัลเบอร์รี่กวนจากกากมัลเบอร์รี่ของกลุ่มแปรรูปมัลเบอร์รี่ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

สุทธิพันธุ์ แดงใจ |

หน้า 720-727


การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตูเล่จากแป้งข้าวกล้องหอมมะลิเสริมมะตูมเชื่อม

บุษกร สุทธิประภา | กฤติยากร รุ่งศรี | อภิเชษฐ สวนดี |

หน้า 728-736


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University