รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 30 สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2535 ( พ.ศ. 2535 )


คู่มือการใช้แบบทดสอบ LSIA (ความพอในชีวิต) และ Life Experience Test (พฤติกรรมจิต-สังคม) สำหรับผู้สูงอายุ

ศรีเรือน แก้วกังวาล |

หน้า 79-97


การพัฒนาเทศบาลเมืองหาดใหญ่-สงขลา: การค้นหาทางเลือกการวางแผนพัฒนาเมือง

สมพร เฟื่องจันทร์ | สุรเชษฐ์ ชิระมณี |

หน้า 99-108


การจำแนกระบบเกษตรกรรมจากประวัติการเกษตร: กรณีการศึกษาในอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

นิตยา เงินประเสริฐศรี | ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล | ชัชรี นฤทุม |

หน้า 109-129


การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรมการทำนาในระบบสังคม เกษตรกรรมในและนอกเขตชลประทาน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ศิริจิตร ทุ่งหว้า | สมยศ ทุ่งหว้า | ชัยวัฒน์ โพธิพงศา |

หน้า 131-143


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University