การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32 สาขาสัตว์ สัตวแพทยศาสตร์ ประมง 3-5 กุมภาพันธ์ 2537 ( พ.ศ. 2537 )


การศึกษาพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ของวัตถุดิบอาหารสัตว์บางชนิดในไก่เนื้อลูกผสมโตเต็มที่

เดชา สายชู | วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ | อุทัย คันโธ | อรุณี อิงคากุล |

หน้า 1-5


ผลของระดับพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง กับระดับโปรตีนต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่เนื้อลูกผสม

วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ | อุทัย คันโธ | อรุณี อิงคากุล | เดชา สายชู |

หน้า 6-15


อิทธิพลของการเสริมเมทไธโอนีน ในอาหารไก่ลูกผสมสามพันธุ์ ระยะ 0-6 สัปดาห์

สมนึก วิสุทธิพงศ์ถาวร | วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ | อุทัย คันโธ | เสกสม อาตมางกูร |

หน้า 16-22


ผลของการลดอุณหภูมิไข่ขณะฟักต่อการฟักออกของไข่เป็ด และสมรรถภาพของลูกเป็ด

นรินทร์ ทองวิทยา | ฉัตรชัย ทิพย์ศักดิ์ | อัจฉรี ลิ้มวิลัย | ราตรี อินทรเพ็ชร | ประสงค์ ประดิษฐวนิช |

หน้า 47-55


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University