เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาสัตว์ และสัตวแพทยศาสตร์ ( พ.ศ. 2551 )


คุณภาพเนื้อและองค์ประกอบกรดไขมันในกล้ามเนื้อสันนอกของโคพื้นเมืองไทยที่เลี้ยงปล่อยพืชอาหารหยาบต่างกัน

รักเกียรติ หน่อแก้ว | ธำรงศักดิ์ พลบำรุง | จีรวัส เข็มสวัสดิ์ | เทอดชัย เวียรศิลป์ | มิชาเอล วิคเค | สัญชัย จตุรสิทธา |

หน้า 3-10


ผลของการทรีทกากมะเขือเทศแห้งด้วยฟอร์มัลดีไฮด์ต่อกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน ค่าชีวเคมีในเลือด และสมดุลไนโตรเจนในแกะ

พงศธร กุนัน | เฉลิมพล เยื้องกลาง | ฉลอง วชิราภากร | ไกรษร ก้องเวหา | ดวงดาว พันธ์พงษ์ | นงพงา นามแสน | เฉลิมพล ปฏิพันธ์ | จันทิรา วงศ์เณร |

หน้า 11-18


ลูกแพะเกิดจากการโคลนนิ่งโดยใช้เซลล์ไฟโบรบลาสจากใบหูเป็นเซลล์ต้นแบบ

วันวิสาข์ ผิวสร้อย | นุชจรินทร์ ศรีปัญญา | กนกวรรณ ศรีรัตนา | อนวัช แสงมาลี | ขวัญฤดี แก้วมุงคุณ | สุเมธ อิ่มสุนทรรักษา | ชุติ เหล่าธรรมธร | จันทร์เจ้า ล้อทองพานิชย์ | ฤทธิ์วิณห์ เทวาหุดี |

หน้า 19-24


การอนุรักษ์โคพันธุ์ขาวลำพูนโดยการทำโคลนนิ่ง

ขวัญฤดี แก้วมุงคุณ | กนกวรรณ ศรีรัตนา | สุเมธ อิ่มสุนทรรักษา | ชุติ เหล่าธรรมธร | จันทร์เจ้า ล้อทองพานิชย์ | นุชจรินทร์ ศรีปัญญา | วันวิสาข์ ผิวสร้อย | อนวัช แสงมาลี | ฤทธิ์วิณห์ เทวาหุดี |

หน้า 25-30


ผลการใช้ฝักจามจุรีแทนกระถินเป็นอาหารโปรตีนเสริมสำหรับการผลิตโค

ทองสุข เจตนา | สังวร อยู่สว่าง | ศิริมา ทองรวย | จีระพัฒน์ วงศ์พิพัฒน์ | สรรเพชญ โสภณ |

หน้า 39-45


องค์ประกอบทางเคมี และค่าการสลายตัวในกระเพาะรูเมนของวัตถุแห้งและอินทรีย์วัตถุของทางปาล์มน้ำมัน

จารุณี อิ่มเอิบ | อังคณา หาญบรรจง | องอาจ อินทร์สังข์ | อรุณี อิงคากุล |

หน้า 46-55


ผลของการเสริมแร่ธาตุสังกะสีอินทรีย์ต่อปริมาณแร่ธาตุสังกะสีในไข่แดงและสมรรถภาพการผลิตของไก่ไข่

อัจฉรา นิยมเดชา | ยุวเรศ เรืองพานิช | เสกสม อาตมางกูร | อรประพันธ์ ส่งเสริม | สุกัญญา รัตนทับทิมทอง |

หน้า 56-63


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University