การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36: บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541 ( พ.ศ. 2541 )


การศึกษาผลกระทบของพันธุ์มันสำปะหลังและอายุการเก็บเกี่ยวต่อคุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกและกายภาพของแป้ง

วันชัย โชคชัยไพศาล | ชูเกียรติ กิจคุณาเสถียร | กล้าณรงค์ ศรีรอต |

หน้า 243


โครงสร้างของอะมิโลส อะมิโลเพคตินและคุณสมบัติของแป้งมันสำปะหลังที่สกัดได้จากเกษตรศาสตร์ 50 ในอายุต่างๆ กัน

กล้าณรงค์ ศรีรอต | กาญจนา กู้โรจนวงศ์ | วิไล สันติโสภาศรี |

หน้า 248


การพัฒนาอาหารเสริมโปรตีนชนิดอัดเม็ดจากไข่แดงผง และนมผงเพื่อเป็นอาหารของเด็กในวัยเรียน

วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ | สมบัติ ขอทวีวัฒนา | ศิริ ภู่พงษ์วัฒนา | วุฒินันท์ คงทัด |

9 หน้า


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University