การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 23 สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เรื่องปัญหาเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ณ อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-7 กุมภาพันธ์ 2528 ( พ.ศ. 2528 )


บทวิจารณ์เกี่ยวทฤษฎีและการวัดบทบาทของการศึกษาในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ดุสิต เจษฎาพิพัฒน์ |

p. 1-14


การประเมินค่าความสำคัญของตัวประกอบต่าง ๆ ของ สวัสดิการคนงาน โดยวิธี policy capturing

อนุสรณ์ คุณานุสรณ์ |

p. 15-25


การแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

กรรณิการ์ พิสุทธิ์ศักดิ์ |

p. 26-59


ปัญหาการแก้ไขและพัฒนาบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

ปนัดดา อินทร์พรหม |

p. 60-78


บทบาทตลาดเงินนอกระบบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย

จันทร์เพ็ญ จาปะเกษตร |

p. 79-91


ความจำกัดของที่ดินกับการจ้างงานในภาคเกษตรของประเทศไทย

ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ |

p. 92-141


สถาบันการเงินสำหรับอุตสาหกรรมขนาดย่อม

สาโรช อังสุมาลิน | ทองโรจน์ อ่อนจันทร์ |

p. 142-184


การจัดตั้งศูนย์สินค้าเกษตรระดับท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชัยวัฒน์ คนจริง |

p. 185-214


แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างตลาดสินค้าเกษตรของประเทศไทย

วารินทร์ วงศ์หาญเชาว์ |

p. 215-240


แนวทางการพัฒนาตลาดกลางขายส่งพืชผัก ผลไม้ และปศุสัตว์ระดับประเทศ

สายสวรรค์ วัฒนพานิช |

p. 241-248


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University