การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37: บทคัดย่อ ( พ.ศ. 2542 )


การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์และระยะปลอดยา ของยาซัลฟาโมโนเม็ททอกซีน ซัลฟาไดอะซีน และซัลฟาเม็ททาซีน ในไก่

อำนาจ พัวพลเทพ | นฤมล กลางแก้ว | นภสร เผ่าชูศักดิ์ |

หน้า 112


การเปรียบเทียบไดเอธิลอีเทอร์และเอธิลอะซีเตทในการทำให้กากอุจจาระลอยตัวด้วยวิธีการปั่น

บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์ | นงนุช ภิญโญภานุวัฒน์ | วิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย | ศุภชาติ ปานเนียม | ธนู ภิญโญภูมิมินทร์ |

หน้า 123


โรคหมอนรองกระดูกในสุนัขพันธุ์บัทเซทฮาวด์, รายงานสัตว์ป่วย

ขจรศักดิ์ ต่อทรัพย์สิน | นริศ เต็งชัยศรี | มนชนก วิจารสรณ์ | สุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์ | วัชระ ภูเกิด | เปรม ชุนถนอม | บดินทร์ ติระพัฒน์ |

หน้า 127


การเปรียบเทียบเซลล์วิทยาของเยื่อบุช่องคลอดแพะที่ไม่มีวงจรสัด และแพะที่มีวงจรสัด

บรรจง จงรักษ์วัฒนา | สิรพงศ์ ศิริรักษ์ | วิรภาพ เติมเกียรติไพศาล |

หน้า 287-292


ความหลากหลายของยีนและชนิดอัลลิลของยีนที่เป็นรหัสในการสร้างโปรตีน บนพื้นผิวของเชื้อไธเลเรียในโคไทย

นพพร ศราธพันธุ์ | สิรินันท์ นิลวรางกูร | จันทรา ตนันท์ยุทธวงศ์ | โอนูมะ, มิซาโอะ | โกสุม จันทร์ศิริ |

หน้า 299-305


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University