การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32 สาขาสัตว์ สัตวแพทยศาสตร์ ประมง 3-5 กุมภาพันธ์ 2537 ( พ.ศ. 2537 )


การศึกษาค่าชีวเคมีคลีนิค ในโคพันธุ์ซาฮิวาล

ปริม บุหร่า | วิมล อยู่ยืนยง | จุไร เลาห์ประเสริฐ | ลักษณา นิลฉวี | จินตนา วงศ์นากนากร | ธวัชชัย สุวรรณกำจาย |

หน้า 237-241


การเตรียมโอ-โพลีซัคคาไรด์แอนติเจนจากเชื้อบรูเซลล่าอะบอร์ตัส เพื่อใช้ตรวจแยกโคที่ติดโรคโดยธรรมชาติ และโคที่ได้รับการฉีดวัคซีน

สุดารัตน์ ฉายโฉมเลิศ | บัญชร ลิขิตเดชาโรจน์ | วุฒิพร รุ่งเวชวุฒิวิทยา | สุนีจิต คงทน |

หน้า 248-255


การศึกษาเชิงเปรียบเทียบวัคซีนป้องกันโรคออเจสกี้ชนิดต่างๆ II. การศึกษาเชิงเปรียบเทียบต่อประสิทธิภาพของวัคซีนเชื้อเป็นชนิดตัดยีนส์ที่สร้างเอนไซม์ไทมิดีนไคเนส และไกลโคโปรตีนเอ็กซ์กับวัคซีนเชื้อตายสองชนิด

จารุณี สาตรา | สุนีจิต คงทน |

หน้า 301-308


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University