การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35: สาขาพืช ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร อุตสาหกรรมเกษตร 3-5 กุมภาพันธ์ 2540 ( พ.ศ. 2540 )


ผลของรังสีแกมมาต่อเชื้อราและการผลิตแอฟลาท็อกซินของเชื้อราแอสเปอร์จิลลัสเฟลวัส ในพริกแห้งและพริกไทย

จินตนา บุนนาค | พิทยา อดุลยธรรม | วชิรา พริ้งศุลกะ |

หน้า 545-552


การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่วางขายทั่วไป ในท้องตลาดโดยใช้หนูทดลอง

เยาวดี คุปตะพันธ์ | ผ่องศรี จิตตนูนท์ | ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ | วันเพ็ญ มีสมญา |

หน้า 567-575


ลักษณะทางกายภาพของเคิร์ดโปรตีนนมวัวที่ผ่านการทดแทนด้วยนมถั่วเหลือง

จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์ | ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ | วิมลศิริ พรทวีวัฒน์ |

หน้า 596-604


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University