รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 30: สาขาสัตว์ สัตวแพทยศาสตร์ ประมง ( พ.ศ. 2535 )


การสำรวจพื้นที่เพื่อศึกษาการแพร่กระจายแหล่งพ่อแม่พันธุ์หอยหลอด บริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม

วัลลพ คุ้มสุภา | ปัญญา อัศวางกูร | สุนันท์ ทวยเจริญ |

หน้า 547-568


อิทธิพลของอุณหภูมิต่อเมตามอโฟซิสของลูกอ๊อดกบบูลฟร็อก Rana catesbeiana ที่เลี้ยงในภาคเหนือของประเทศไทย

นงเยาว์ จันทร์ผ่อง | ผุสตี ปริยานนท์ | ธีรวรรณ นุตประพันธ์ | กัมพล อิศรางกูร ณ อยุธยา |

หน้า 607-611


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University