วิชาชีพศึกษาศาสตร์ในทศวรรษหน้า รวมบทความและบทคัดย่องานวิจัยสาขาศึกษาศาสตร์ การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 24 27-29 มกราคม 2529 ( พ.ศ. 2529 )


การศึกษาการใช้นิทานพื้นเมืองเสริมโปรแกรมการอ่านสำหรับนักเรียนไทย-มุสลิม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดยะลา ปัตตานี สตูลและนราธิวาส

สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ |

p. 40


การศึกษาระดับสติปัญญาขั้นการคิดด้วยนามธรรม ตามทฤษฎีของเปียเจต์ ของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรมชั้น ปวช. ปีที่ 1 ในเขตภาคเหนือ ของประเทศไทย

พิชัย สุระคม |

p. 75


การใช้บทร้อยกรองเป็นสื่อการสอนจริยศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในเขตอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

จงจิต นิมมานนรเทพ |

p. 41-42


การสำรวจเชิงวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนและครูที่มีต่อการเรียนการสอนทักษะพูดในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร

ประทุม จิวัธยากูล |

p. 43-44


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University