เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2566 )


การวิเคราะห์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการประกอบกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย

ธนาภา นิลวิเชียร | สุชีลา พลเรือง |

หน้า 68-76


การศึกษาประสิทธิภาพของเมมเบรนแบบเส้นใยกลวงชนิด Poreflon และชนิด Sterapore ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนสำหรับบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตไบโอดีเซล

วรเมธ เวทยนุกูล | พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ |

หน้า 77-84


การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องผลิตน้ำสะอาดแบบเคลื่อนที่

อรปรีดา ชื่นตา | พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ |

หน้า 85-93


การนำสังกะสีกลับมาใช้จากขยะอันตรายของการผลิตลวดเหล็กกล้าแรงดึงสูงด้วยกระบวนการทางโลหะวิทยาการละลาย

ปณิตา สุตะเขตร์ | พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ |

หน้า 94-101


การกำจัดไมโครพลาสติกโดยระบบกรองถ่านชีวภาพจากเปลือกแมคคาเดเมียในการบำบัดน้ำเสียขั้นตติยภูมิ

ฐาทิณี ช่างหล่อ | บงกชรัตน์ สุยะหมุด | เจนยุกต์ โลห์วัชรินทร์ |

หน้า 102-109


ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมโครงการคอนโดข้าราชการ

บุญนิธิภพ อภิรักษ์ | พิพัฒน์ สอนวงษ์ | ชวเลข วณิชเวทิน |

หน้า 110-117


ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการขออนุญาตจัดสรรที่ดินของโครงการบ้านจัดสรร

ณัฐสรณ์ อยู่ด้วง | พิพัฒน์ สอนวงษ์ | ชวเลข วณิชเวทิน |

หน้า 118-125


ปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในโครงการบ้านจัดสรรระบบแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สุกัญญา คำฉายทอง | วันชัย ยอดสุดใจ | ประเสริฐ สุวรรณวิทยา |

หน้า 126-133


การศึกษาสาเหตุความล่าช้าต่อการตรวจรับห้องของคอนโดมิเนียม

พิมพิดา ฝั่งสินธุ์ | วัชรินทร์ วิทยกุล | พิพัฒน์ สอนวงษ์ |

หน้า 134-141


Building a prototype automatic vending machine, then finding satisfaction and ideas for improvement

Pakvalunh Panitpichetvong | Borvonsak Markpoon | Phongpitak Suksantilap | Kitti Chomchay | Prathan Satidvengtong | Penpan Laksamiwanit |

หน้า 142-149


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University