เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50: สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2555 )


การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการเชื่อมความต้านทานแบบจุดที่มีต่อการรับแรงดึงเฉือนสำหรับเหล็กกล้าชนิดแผ่นเคลือบโลหะผสมสังกะสีแบบจุ่มร้อนและอบ SGCD1

โยธิน จันทร์ทอง | กรรณชัย กัลยาศิริ | สกนธ์ คล่องบุญจิต |

หน้า 26-33


การออกแบบสกรูอาร์ชิมีดีสที่เหมาะสมสำหรับผลิตกำลังไฟฟ้า ลำน้ำแม่สาบ จังหวัดเชียงใหม่

จัตวา จันทร์สุวรรณ | จงจิตร์ หิรัญลาภ | ณัฐกฤช อัสนี |

หน้า 52-59


แบบจำลองไดอิเลคตริกหลายชั้นของผลปาล์มสำหรับการอบแห้งด้วยวิธีคลื่นไมโครเวฟ

กฤษฎา พวงสุวรรณ | มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ | ชาคริต ทองอุไร |

หน้า 68-75


การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในการแล่นประสานแบบมิกที่มีต่อค่าความต้านแรงดึงรอยแล่นประสานระหว่างเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำกับอลูมิเนียมอัลลอยเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์

อรรคภูมิ วรรณปราการ | กรรณชัย กัลยาศิริ | ปริยสุทธิ์ วัฒนธรรม |

หน้า 76-85


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University