เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ( พ.ศ. 2553 )


ผลของการบรรจุภายใต้บรรยากาศดัดแปลงต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของเนื้อหอยลายพร้อมปรุง (Paphia undulata)

จุฑามาศ เขื่อนขันธ์เจริญ | พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ | มณฑิรา นพรัตน์ | ชลนิษา ช้างยัง |

หน้า 9-17


ประสิทธิภาพของไคโตซานออลิโกเมอร์และพอลิเมอร์จากแหล่งต่างๆ ในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคที่พบในอาหาร

ฐิติมา สุขมาก | พรชัย ราชตนะพันธุ์ | จิตศิริ ราชตนะพันธุ์ |

หน้า 27-33


ผลของกรดแล็กติกและเกลือของกรดแล็กติกในการล้างเพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อธรรมชาติและเชื้อลิสทีเรีย โมโนไซโตจีเนสชนิดเซลล์เครียดกรดในกุ้ง

วิบูลย์ ป้องกันภัย | วราภา มหากาญจนกุล |

หน้า 42-49


การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอนไซม์อินูลิเนสและอินเวอร์เทสจากยีสต์ Candida guilliermondii TISTR 5844

มลนพรรษ สงพิมพ์ | พิลาณี ไวถนอมสัตย์ | วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา | สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล |

หน้า 59-69


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University